Co należy zrobić, aby otrzymać uprawnienia budowlane?

Każdego, kto wiąże swoją przyszłość z branżą budowlaną, czeka długa droga do sukcesów zawodowych.

Zgodnie z prawem, aby sprawować samodzielne funkcje budowlane, należy posiadać obowiązkowe uprawnienia budowlane. Osoby studiujące kierunki, po których takie uprawnienia można zdobyć, muszą być świadomi tego, że posiadanie wykształcenia to tylko pierwszy krok do sukcesu. W artykule tym chcielibyśmy przedstawić ogólny pogląd na to, co należy zrobić, aby osiągnąć ten sukces.

Zdobycie odpowiedniego wykształcenia

W zależności od tego, jakiego rodzaju uprawnienia budowlane was interesują, należy ukończyć odpowiednie studia na uczelni wyższej. Decydują one też o tym, czy możemy się starać o nie w zakresie ograniczonym, czy też nie. Wyróżniamy następujące rodzaje takich pełnomocnictw:

 •    konstrukcyjno-budowlane
 •    mostowe
 •    drogowe
 •    architektoniczne
 •    telekomunikacyjne
 •    wyburzeniowe
 •    kolejowe
 •    w specjalności instalacyjnej w zakresie branży HVACR oraz wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i elektroenergetycznejOdbycie praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa polega na bezpośredniej pracy technicznej na budowie lub przy czynnościach projektowych. Osobę uczącą się, musi nadzorować ktoś, kto posiada już takie uprawnienia. Podczas wykonywania takich czynności, osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, musi prowadzić tak zwaną książkę praktyki zawodowej. Można ją otrzymać za niewielką opłatą w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa, do której należymy w zależności od miejsca zameldowania.

Warunkami, jakie trzeba spełnić, aby ją otrzymać, są:

 • ukończenie, co najmniej III roku studiów wyższych poparte odpowiednią dokumentacją
 • wypełnienie wniosku o rejestracje i opieczętowanie książki praktyki zawodowejPodczas wykonywania praktyki zawodowej należy umieszczać w niej regularnie następujące informacje:

 • określenie obiektów budowlanych, przy których aktualnie się pracuje, to znaczy: lokalizacja, rodzaj, przeznaczenie oraz parametry techniczne obiektu
 • potwierdzenie uczestniczenia w czynnościach budowlanych, co najmniej raz w miesiącu przez przełożonegoZłożenie wniosku o uprawnienia budowlane

Wnioski takie składa się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, o których była mowa wcześniej. Do wniosku takiego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 • książkę praktyki zawodowej
 • dowód wpłaty pierwszej raty opłaconej za postępowanie kwalifikacyjne
 • życiorys zawodowy
 • kartę osobowąZdanie egzaminu ustnego i pisemnego

Końcowym etapem, który umożliwia otrzymanie uprawnień budowlanych, jest zdanie egzaminu ustnego i pisemnego w zależności od specjalności i zakresu uprawnień. Dotyczy on znajomości przepisów prawnych w procesach budowlanych, a także sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin taki przeprowadza odpowiedzialna za niego komisja egzaminacyjna, powołana przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja www.pasywny-budynek.pl, www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [RK]

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.