rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Technika komunalna

image

Kompleksowe rozwiązania Wilo do zastosowań w oczyszczalniach ścieków

W obliczu zmian klimatu na świecie kluczowym zagadnieniem jest niskie zużycie energii elektrycznej. Rośnie presja obniżania kosztów, wywierana na zakłady komunalne i prywatne firmy. Rosną wymagania, określone zaostrzającymi się przepisami prawa. W tym kontekście Wilo jest partnerem, na którym można pod każdym względem całkowicie polegać.

Zbiornik retencyjny wód deszczowych. Zabezpieczenie przed przeciążeniem procesu oczyszczania ścieków.

Istnieją dwa systemy odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków. System kanalizacji ogólnospławnej przesyła ścieki i wody deszczowe wspólnym kanałem do oczyszczalni ścieków, natomiast w systemie rozdzielczym odprowadzanie odbywa się oddzielnymi kanałami. W kanalizacji ogólnospławnej konieczne jest odciążenie sieci kanalizacyjnej, zwykle przez przelewy burzowe i/lub zbiornik retencyjny, aby nie doszło do hydraulicznego przeciążenia.

Odprowadzane wody deszczowe są bardzo zanieczyszczone, szczególnie po długich okresach suchych. Rosnąca ilość intensywnych opadów deszczu odgrywa znaczącą rolę i powoduje gwałtowny napływ dużych ilości wody. Z uwagi na długi okres przebywania wody w zbiorniku retencyjnym, gromadzą się w nim osady. Dlatego stosowane pompy muszą niezawodnie funkcjonować, nawet po długim okresie przestojów, osiągając natychmiast maksymalną wydajność.

Typoszereg pomp do ścieków Wilo-Rexa PRO jest dostępny jako produkt standardowy. Istnieje również możliwość skonfigurowania urządzenia i dostosowania go do indywidualnych potrzeb. Mocne strony pomp Wilo-Rexa PRO to optymalne dopasowanie silnika i hydrauliki, duża niezawodność wszystkich komponentów i niskie zużycie energii elektrycznej.

Przepompownie ścieków surowych. Efektywne tłoczenie medium.

Przepompownia ścieków surowych tłoczy ścieki napływające do oczyszczalni i transportuje je do systemu oczyszczania wstępnego poprzez kraty wlotowe, sita bębnowe, piaskowniki i odtłuszczacze. Do tłoczenia ścieków oprócz systemów śrubowych, wykorzystywane są często pompy zatapialne do ścieków. Rozróżnia się przy tym dwa rodzaje montażu.

W przypadku ustawienia na mokro pompa instalowana jest w przetłaczanym medium, które chłodzi silnik w czasie pracy. Zaletą tego rodzaju ustawienia są niskie koszty inwestycji. Trudnością jest sposób konserwacji i potrzeba utrzymania odpowiedniego poziomu ścieków, który zapewni chłodzenia silnika lub zastosowanie silnika z własnym chłodzeniem. W przypadku ustawienia na sucho pomp zatapialnych wymagane jest oddzielne pomieszczenie na pompy. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, takich jak łatwiejsze serwisowanie w higienicznych warunkach, możliwość kontroli urządzenia w czasie pracy oraz zabezpieczenie przed zalaniem i zapewnienie bezpieczeństwa w razie awarii.

Uzględniamy Państwa wymagania. Modułowy system pomp zatapialnych do ścieków Wilo jest przeznaczony zarówno do ustawienia na mokro, jak i na sucho. Wiele możliwości łączenia silników i wirników różnych typów zapewnia szeroki zakres zastosowań. Hydrauliczną wydajność pompy można optymalnie dopasować do żądanego punktu pracy. Technologia silników FKT, dzięki wewnętrznemu układowi aktywnego chłodzenia, umożliwia ciągłą pracę zarówno w ustawieniu na sucho jak i na mokro.

Oczyszczanie mechaniczne i wstępne. Skuteczne usuwanie frakcji nierozpuszczonej.

Pierwszy stopień oczyszczania to procesy mechaniczne. Ze ścieków usuwanych jest ok. 20-30% substancji stałych (zawiesin), które można oddzielić mechanicznie. Piaskownik to osadnik, którego zadaniem jest usuwanie ze ścieków zawiesiny nieorganicznej. Poprzez zmniejszenie prędkości przepływu ciężka frakcja, taka jak unoszące się cząsteczki piasku i żwiru, opadają na dno. Drugi stopień oczyszczania to oczyszczanie wstępne. Polega on na osadzaniu się nierozpuszczonych substancji organicznych w formie osadu wstępnego lub dużych zanieczyszczeń. Pompy do ścieków doprowadzają osad do dalszych etapów przeróbki.

Zanieczyszczenia gromadzone w piaskowniku muszą być regularnie odprowadzane. Obecnie najpopularniejszą metodą jest usuwanie ich przy użyciu pomp zatapialnych. Zamocowane na ruchomym podeście pompy odsysają cząsteczki zawiesiny z koryta na dnie piaskownika. Stosowane tutaj pompy muszą spełniać wysokie wymagania odporności na ścieranie czyli abrazję. Osady takie jak piasek muszą zostać wzruszone i wypompowane.

Specjalna pompa zatapialna do piaskownika Wilo-EMU FA…WR z mechaniczną głowicą wzruszającą jest przeznaczona do tego celu. Piasek jest unoszony tylko w okolicy wlotu do pompy, osady stałe są wzruszane i wypompowywane. Ponieważ głowica wzruszająca i wirnik narażone są na bardzo duże zużycie, wykonane zostały z utwardzonego żeliwa o zwiększonej zawartości chromu - Abrasitu. Dodatkowo powłoka Ceram zapobiega wycieraniu korpusu pompy.

Oczyszczanie biologiczne.

  • Napowietrzanie i mieszanie w metodzie osadu czynnego.

Po zakończeniu oczyszczania mechanicznego w ściekach znajduje się jeszcze ok. 60 – 70% rozpuszczonych zanieczyszczeń. Do rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach stosowane są metody mikrobiologiczne. Podlegające rozkładowi organiczne substancje zawarte w ściekach zostają zmineralizowane w jak największym stopniu, tzn. że podczas procesu tlenowego są rozkładane na prostsze produkty końcowe, takie jak woda, dwutlenek węgla i azot. W nowoczesnych metodach oczyszczania ścieków coraz częściej stosuje się mieszadła, ze względu na ich uniwersalne możliwości zastosowań.

Mimo różnych rodzajów zastosowań, takich jak utrzymanie w zawieszeniu, homogenizacja lub wytwarzanie przepływu, wszystkie zatapialne mieszadła wolnoobrotowe muszą sprostać dużemu wyzwaniu: pracują w trybie pracy ciągłej powodującym duże zużycie energii elektrycznej.

Zoptymalizowana konstrukcja, innowacyjna geometria łopat i energooszczędne silniki w klasie IE3 to rozwiązanie Wilo zapewniające niskie koszty eksploatacji. Duże średnice śmigieł i niskie prędkości obrotowe umożliwiają uzyskanie wyjątkowo wysokich wartości siły ciągu przy niewielkim poborze mocy. Indywidualnie dobrane maszty z żurawikami gwarantują możliwość optymalnego rozmieszczenia niemal w każdym zbiorniku.

Doprowadzanie powietrza procesowego za pomocą dyfuzorów Wilo-Sevio AIR, pozwala dodatkowo zwiększyć ogólną sprawność instalacji.

  •  Innowacyjna metoda złoża biologicznego zatopionego

W zbiornikach osadu czynnego ze ścieków usuwana jest większość rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych i drobne cząsteczki, które nie utworzyły osadu. Wykorzystywane są przy tym najmniejsze organizmy żywe, takie jak ameby, orzęski i bakterie. Wchłaniają one zanieczyszczenia i rozkładają je. Dodatkowo specjalne bakterie rozkładają związki azotu do amoniaku, który następnie jest przekształcany w azot azotanowy. Ten proces nazywamy nitryfikacją. W tych procesach biologicznych powstaje osad czynny składający się z mikroorganizmów. Ulega on następnie rozdziałowi w osadnikach wtórnych. Część trafia z powrotem do komory denitryfikacji, zwiększając ilość znajdujących się w nim mikroorganizmów.

Klasyczny proces osadu czynnego wymaga dużej przestrzeni. Kolejnym wyzwaniem jest równomierny rozdział substancji organicznych w zbiorniku osadu czynnego i reaktorze ze złożem nieruchomym. W tym przypadku nowa metoda, w której stosowane są cząsteczki biomasy, w pełni prezentuje swoje mocne strony, łącząc zalety klasycznej metody osadu czynnego i znanej metody usuwania zanieczyszczeń za pomocą błony biologicznej.

Wilo-Sevio ACT to innowacyjne urządzenie zasysające cząsteczki biomasy i wprowadzające je z powrotem pod powierzchnię ścieków, gdzie podlegają procesom biologicznym. Powoduje to równomierne mieszanie osadu i poprawęwydajności procesu oczyszczania.

  • Wspomaganie procesów denitryfikacji i defosfatacji chroniących przed eutrofizacją wód.

Zadaniem biologicznego procesu denitryfikacji i defosfatacji jest usuwanie pierwiastków biogennych jak azot oraz fosfor.

Mieszanina ścieków i osadu czynnego po procesie nitryfikacji jest recyrkulowana (recyrkulacja wewnętrzna) do komór niedotlenionych, gdzie zachodzi proces denitryfikacji. Osad wtórny z osadników wtórnych jest recyrkulowany (recyrkulacja zewnętrzna) do komór beztlenowych, gdzie zachodzi proces defosforacji biologicznej.

Do recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, gdzie mamy do czynienia z dużymi przepływami przy małych wysokościach podnoszenia, znajdują zastosowanie pompy recyrkulacyjne - mieszadła pompujące Wilo. Przy bardzo dużych przepływach można zastosować pompy śmigłowe Wilo. Do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, w stosunkowo mniejszych komorach, można zastosować mieszadła średnioobrotowe.KONTAKT

Wilo