rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zakończenie budowy domu jednorodzinnego według nowelizacji prawa budowlanego

image

Po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego należy zawiadomić właściwy nadzór budowlany o zakończeniu budowy. Sprawy te reguluje ustawa prawo budowlane, w którym czytamy, że do użytkowania wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a), dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57 (wyjaśnione poniżej), po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Pozwolenie na użytkowanie

Artykuł 57 mówi o tym, że przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

 1. na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z kategorii – V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX (opis kategorii obiektów budowlanych stanowi załącznik do ustawy prawo budowlane);
 2. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Artykuł 57 zawiera informację na temat zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Inwestor w celu złożenia zawiadomienia lub wniosku jest zobowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy;
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także-w razie korzystania-drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4. protokoły badań i sprawdzeń;
 5. dokumentację geodezyjną;
 6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 7. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o ile jest wymagane;

Inwestor jest obowiązany do wniosku lub zawiadomienia (jeżeli projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze stron wymienionych organów.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, właściwy organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji możemy użytkować obiekt. Inne postępowanie ma miejsce w przypadku wniosku o użytkowanie obiektu budowlanego, ale w przypadku domów jednorodzinnych jest rzadko wymagane.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Systherm: Pompy ciepła LG Therma V
Dom gotowy na jesień! Rusza sezonowa promocja OknoPlus