rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Zgłoszenie budowy - jak, gdzie, kiedy?

image

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo budowlane w artykule 30 wyszczególniono obiekty i roboty budowlane, które wymagają zgłoszenia. Należą do nich między innymi:
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m2 na dobę (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości stałe o pojemności do 10 m3 (art. 30 ust. 1 pkt 1
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dania rozpoczęcia budowy okreslonego w zgłoszeniu (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 (art. 30 ust. 1 pkt 1)
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonego do zasilana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • docieplenie budynków o wysokoci powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m (art. 30 ust. 1 pkt 2c)
 • budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m i wykonanie robót polegających na instalowaniu: krat w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków; urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych (art. 30 ust. 1 pkt 3);
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych (art. 30 ust. 1 pkt 4).
 
Zgłoszenia może dokonać inwestor lub pełnomocnik, którym może być osoba fizyczna legitymująca się oryginałem pełnomocnictwa.
 
W zgłoszeniu składanym przed rozpoczęciem prac budowlanych należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym druku, do którego załącza się:
 • projekt budowlany w czterech egzemplarzach;
 • zaświadczenie potwierdzające odpowiednie uprawnienia do projektowania projektanta;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • potwierdzenie zapłaty, jeśli część obiektu będzie użytkowana w innych celach niż mieszkalne (opłata wynosi 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej przeznaczonej na inne cele niż mieszkalne, łącznie nie więcej niż 539 zł);
 • potwierdzenie zapłaty, jeżeli dokumenty będą składane przez pełnomocnika (17 zł).

Urząd może wymagać dodatkowych dokumentów w nietypowych przypadkach. Dlatego wcześniej należy dowiedzieć się w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta, czy należy dostarczać dodatkowe dokumenty.
 
Po złożeniu dokumentów rozpoczyna się procedura urzędowa polegająca na wydaniu „milczącej zgody”. Jeżeli inwestor w przeciągu 30 dni od zgłoszenia nie dostanie żadnej odpowiedzi może rozpocząć budowę. Urząd może zgłosić sprzeciw (nie wyrazić zgody na budowę) – urząd w terminie mniejszym niż 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia wydaje decyzję, która dostarczana jest drogą pocztową. Trzecią opcją jest otrzymanie informacji o uzupełnieniu zgłoszenia, jeżeli Twoje zgłoszenie nie zawiera wszystkich potrzebnych dokumentów lub informacji.
 
Po uzyskaniu „milczącej zgody” inwestor od urzędu otrzymuje opieczętowany projekt budowlany. Zgoda ta ważna jest 3 lata. Oznacza to, że przez ten czas należy rozpocząć prace budowlane.
 
 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Jak prowadzić dziennik budowy?
Na co Polacy zwracają uwagę przy zakupie nieruchomości?

Katalog Firm

 • Konbet Poznań

  KONBET POZNAŃ -jesteśmy  liderem wśród producentów system&…
  Konbet Poznań
 • Florian Centrum

  Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1996 roku w Kutnie. Nazwą i działalnoś…
  Florian Centrum
 • Rawlplug

  Rawlplug jest dystrybutorem wysokiej jakości zamocowań budowlanych, element&o…
  Rawlplug

Produkty
dodaj+ «»