rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Oczyszczalnia w ogrodzie

Opublikowano: 27.05.2016
image

Cena: 55.00Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków. Aby sprostać wymaganiom Unii Europejskiej w kwestii ochrony zasobów wodnych, trzeba ten problem jak najszybciej rozwiązać. Jednym z rozwiązań jest oczyszczanie ścieków metodą hydrofitową. W poradniku scharakteryzowano tę metodę, przedstawiając jej rodzaje, wykorzystanie przy odwadnianiu i stabilizacji osadów ściekowych, opisując doświadczenia krajowe i europejskie z eksploatacji obiektów hydrofitowych. Dodatkowo autorzy przedstawili innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych oraz zamieścili cenne dane na temat wymagań prawnych, kosztach i eksploatacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
Książka przeznaczona jest dla projektantów hydrofitowych oczyszczalni ścieków oraz ich użytkowników, inwestorów i studentów wydziałów inżynierii środowiska. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony środowiska starostw powiatowych i urzędów gmin.

PRZEDMOWA
Dotychczasowa gospodarka ściekowa na obszarach niezurbanizowanych (zwłaszcza wiejskich) stanowi problem, który w najbliższych latach musi doczekać się prostych rozwiązań w warunkach zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych w wiejskich rejonach wynika z nieuporządkowanych działań gospodarskich, w tym również braku efektywnych metod i urządzeń do oczyszczania ścieków. W konsekwencji następuje pogorszenie warunków środowiskowych odbiorników ścieków, ograniczenie dostępu do czystej wody, co może być przyczyną zagrożeń epidemiologicznych. 

Pogarsza też walory estetyczne i krajobrazowe terenów atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym i  turystycznym. Rozproszona zabudowa polskiej wsi, w których odległości między zagrodami wynoszą często powyżej 100 m dotyczy 26% powierzchni terenów wiejskich. Ze względu na wysokie koszty budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie jest wystarczającym rozwiązaniem dla tych rejonów. Tym bardziej, że dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że eksploatacja sieci kanalizacyjnej na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia charakteryzuje się systematycznym wzrostem opłat za jej korzystanie, co powoduje ograniczony entuzjazm władz lokalnych i mieszkańców dla tego rodzaju rozwiązania.
Również gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych generuje wysokie koszty, a w przypadku ich rozszczelnienia stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców.
Osiągnięcie pożądanej czystości wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej nie będzie możliwe bez wypracowania zintegrowanego gospodarowania ściekami na terenach o rozproszonej zabudowie.
Na podstawie różnych uwarunkowań przewiduje się, że do 2015 roku 4 min mieszkańców będą musiały korzystać z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
Stosowane dotychczas technologie w przydomowych oczyszczalniach ścieków posiadają pewne ograniczenia wynikające z powstawania osadów wstępnych, a nawet osadów wtórnych po oczyszczaniu biologicznym, z wyjątkiem drenaży rozsączających, czy obiektów hydrofitowych. Jednak w przypadku drenaży rozsączających nie ma możliwości kontroli jakości oczyszczanych ścieków, co stanowi potencjalne ryzyko zanieczyszczania wód gruntowych.
Dotychczas panował nawet pogląd, że bez większej oczyszczalni w sąsiedztwie problem osadów ściekowych jest prawie niemożliwy do rozwiązania.

Optymalnym sposobem rozwiązania problemu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków jest wykorzystanie przyrodnicze do nawożenia i rekultywacji gruntów lub przetworzenie na kompost. Warunkiem stosowania tych sposobów jest spełnienie wymogów jakościowych przede wszystkim sanitarnych.

Stosunkowo młodą technologią oczyszczania ścieków jest metoda wykorzystująca obecność roślin wodnych i wodolubnych do oczyszczania ścieków, jej atrakcyjność wynika z naturalnego wyglądu obiektów oraz możliwości zintegrowanego oczyszczania ścieków tj. połączonego z zagospodarowaniem osadów ściekowych, jest to rozwiązanie proste zarówno w budowie jak i eksploatacji. Zasada działania jest zrozumiała zwłaszcza przez mieszkańców wsi. Koszt budowy i eksploatacji jest konkurencyjny w odniesieniu do tradycyjnych rozwiązań. W sezonie wegetacyjnym następuje zamknięcie obiegu wody, a często również substancji pokarmowych, co potwierdza, że jest to technologia spełniająca warunki zrównoważonego unieszkodliwiania ścieków.

Na podstawie wieloletniego monitoringu hydrofitowych systemów jednostopniowych wykazano, że technologiczne rozwiązanie składające się z osadnika gnilnego oraz obiektu hydrofitowego może być zalecane do oczyszczania ścieków bytowych z obszarów niezurbanizowanych. Na terenie gminy Stężyca na Pojezierzu Kaszubskim wdrożono innowacyjne rozwiązania indywidualnej gospodarki ściekowej i osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych (z udziałem roślin wodnych i wodolubnych). Dzięki środkom zyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wybudowano i przetestowano działanie dziewięciu obiektów pracujących w trzech konfiguracjach. Doświadczenia z eksploatacji tych obiektów zostały przedstawione w niniejszym Poradniku.  Przedstawiono w nim również obowiązującą procedurę, której należy się poddać przed rozpoczęciem prac budowlanych. Podano również analizę kosztów, która wykazała, że jest to technologia najtańsza. Wykazano również, że wydatki można w niej łatwo ograniczyć przez samodzielne uczestnictwo zainteresowanych i skorzystanie z pomocy sąsiadów w pracach przy budowie obiektu.

Oczyszczalnie hydrofitowe mogą być również budowane na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. W ten sposób gminy mogą zachęcać i wspierać prywatnych inwestorów.

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych możliwe jest też zagospodarowywanie osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w procesie humifikacji w odpowiednich systemach hydrofitowych lub przez nawożenie indywidualnych przydomowych plantacji roślin energetycznych np. wikliny, miskanta czy ślazowca pensylwańskiego. Plantacja o powierzchni 1-2 ha wystarczy aby uniezależnić się energetycznie od dostaw paliw na cele grzewcze. Taki system można zainstalować blisko domu, w ogrodzie.

Wierzę, że liczba zainteresowanych będzie znacząca, ponieważ korzyści są oczywiste. Powstanie niniejszego Poradnika było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za co w imieniu Autorów składam serdeczne podziękowania.
 
Hanna Obarska-Pempkowiak

SPIS TREŚCI

Przedmowa-  6

 1. Powstawanie ścieków- 9
 2. Problem oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich - 14
 3. Polityka UE i Polski w ochronie zasobów wodnych na terenach o zabudowie rozproszonej - 22
 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - charakterystyka oraz problemy w budowie i eksploatacji tych obiektów - 28
 5. Charakterystyka hydrofitowej metody unieszkodliwiania ścieków - 32
 6. Doświadczenia z eksploatacji obiektów hydrofitowych - 41
  1. 6.1 Doświadczenia krajowe - 41
  2. 6.2 Doświadczenia europejskie - 59
 7. Podstawy prawne zagospodarowania osadów ściekowych - 73
 8. Odwadnianie i stabilizacja osadów ściekowych w złożach hydrofitowych - 84
 9. Zastosowanie biomasy w unieszkodliwianiu osadów ściekowych - 90
 10. Innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowo-osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych -  118
 11. Wymagania prawne odnośnie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków -  134
 12. Koszty budowy i eksploatacji instalacji przydomowych - 139


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Wydawnictwo Seidel-Przywecki" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Oczyszczalnia w ogrodzie Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

E-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

WWW: www.seidel-przywecki.pl

Tel: +48 22 877 31 88
Fax: +48 22 873 80 52
Adres:
Olchowa 67B
05-509 Józefosław

Księgarnia
  
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.
VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Poradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej
Problematyka zamieszczona w podręczniku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy dezynfekcji ścieków.
W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych.
Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków.
Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów.
Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej.
Poradnik zawiera informacje dotyczące zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe jej wykorzystania.
Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z przeprowadzonego przez IEO badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce przy współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych
W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych.
Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Wydawnictwa

Czasopisma
dodaj+ «»

Programy
dodaj+ «»