rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


ArCADia-START 5

Opublikowano: 04.09.2013
image

Czym jest ArCADia-START 5 ?

Program ArCADia-START jest modułem podstawowym systemu ArCADia, niezbędnym do funkcjonowania modułów branżowych systemu. Jest jednocześnie w pełni funkcjonalnym, łatwym w obsłudze i intuicyjnym programem CAD, umożliwiającym obiektowe tworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG i podgląd projektu w 3D. Podstawowe narzędzie graficzne dla szeroko rozumianej branży budowlanej.


ArCADia-START umożliwia rysowanie obiektowe rzutów kondygnacji na płaszczyźnie, a trójwymiarowa bryła budynku jest generowana automatycznie wraz z możliwością podglądu 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może funkcjonować jako samodzielny program CAD lub alternatywnie jako nakładka na takie programy jak AutoCAD czy ArCADia–INTELLICAD, stanowiąc w obydwu tych przypadkach niezbędną bazę do funkcjonowania modułów branżowych.


Zakres możliwości programu

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

RYSOWANIE:*

 • Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.
 • Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.
 • Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja „odsuń”.
 • Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol.
 • Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type.

WPROWADZANIE PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH:*

 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. JPG, BMP, TIF, PNG) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania.

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni i możliwością wprowadzania potrzebnych informacji (numeru, nazwy, rodzaju podłoża, nazwy grupy, klasy przeciwpożarowej, itp.)

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji). Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.

PODCIAGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów jak i strzemion.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.

SZABLONY:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.).

UKŁADY:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach. Układ można póżniej rozbijać dla modyfikacji poszczególnych elementów grupy.

KOLIZJE:

(automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia)

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.

WIDOK 3D:

 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny, jako plik bmp, jpg lub png.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 • Osie modularne:
  • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.
 • Wymiarowanie:
  • Dowolne liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.
 • Tabelki:
  • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
  • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
  • Modyfikacje zdefiniowanych tabelek poprzez definiowanie wielkości poszczególnych pól, łączenie i dzielenie komórek, wyłączanie krawędzi, dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn.
  • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.
 • Zestawienia:
  • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
  • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
  • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Komunikacja z innymi systemami:
  • Eksport projektu w formacie XML.

Wszystkie wymienione funkcje są dostępne w przypadku, kiedy ArCADia-START działa jako program niezależny.
* Opcje niedostępne w przypadku działania programu ArCADia-START w postaci nakładki (na program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD).

STROPEX:

Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy SYSTEMU: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, kształtki wieńcowe KZE i KWE, elementy nadprożowe KZN i KWN, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny niezbędne do wykonania stropu.

 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny lub dowolny rozkład belek dla wskazanego pola stropu lub całej kondygnacji wraz z pełną edycją wprowadzonego układu.
 • Automatyczne budowanie wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Zakładanie i edycja żeber rozdzielczych, automatyczny dobór ilości i rozstawu żeber.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach o szerokości do 108 cm.
 • Rozliczenie ilości potrzebnych pustaków i elementów kontrolno-uzupełniających.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozpoznawanie ścianek działowych ustawionych na stropie w kierunku jego oparcia, wraz z przyjęciem odpowiedniego rozwiązania pod taką ściankę (zależnie od jej grubości – podwójne belkowanie lub żebro ukryte).
 • Automatyczne wyznaczanie lokalizacji niezbędnych wylewek monolitycznych (płyt) w polach, w których nie mogą zostać rozmieszczone elementy stropów Teriva (belki i pustaki).
 • Możliwość dowolnej indywidualnej modyfikacji żeber ukrytych i wymianów.
 • Możliwość zadawania żeber ukrytych (pod ścianki działowe) o przekroju wystającym ponad poziom kondygnacji.
 • Możliwość ręcznej kontroli przyjętego zbrojenia podłużnego i poprzecznego (w dostępnym, ograniczonym zakresie), we wszystkich elementach monolitycznych stropu: wieńcach, podciągach, żebrach ukrytych, wymianach, żebrach rozdzielczych i wylewkach monolitycznych.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych, łącznie z rozpoznawaniem układu stropów wieloprzęsłowych o stosunku sąsiednich przęseł minimum 0,7.
 • Możliwość ręcznego zadawania i usuwania pojedynczych siatek płaskich i zaginanych.
 • Funkcja kontroli poprawności zaprojektowanego stropu Teriva
 • Możliwość łączenia nadproży okiennych i drzwiowych z wieńcem stropowym (wymiana kształtek wieńcowych na nadprożowe).
 • Możliwość wykonywania dowolnych przekrojów konstrukcyjnych przez stropy Teriva.
 • Możliwość tworzenia zestawień materiałowych na rysunku i w formacie RTF.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

INTERsoft

E-mail: intersoft@intersoft.pl

WWW: www.intersoft.pl

Tel: +48 42 689 11 01
Fax: +48 42 689 11 00
Adres:
Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź

Katalog firm

Artykuły
dodaj+ «»