rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


ArCADia TERMO PRO – zaawansowana edycja obliczeń audytorskich

Opublikowano: 29.09.2016
image

Program ArCADia-TERMO PRO w obliczeniach audytu, na podstawie zaproponowanych ulepszeń i dokonanych ocen opłacalności, ustala warianty termomodernizacyjne zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania audytów energetycznych i remontowych. Warianty są zestawiane w tabeli zbiorczej, która ukazuje różnice m.in. w wielkości rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię czy całkowitych kosztów inwestycyjnych. Warianty są uszeregowane w kolejności malejących kosztów, czyli zaczynając od wariantu, w którego skład wchodzą wszystkie zaproponowane ulepszenia, a kończąc na wariancie zawierającym tylko jedno ulepszenie.
 

Rysunek 1 Warianty termomodernizacyjne

 

Wybierając konkretny wariant, ukazują się ulepszenia wchodzące w jego skład. Jeżeli Audytor wyraża chęć utworzenia wariantów w inny sposób niż to określa rozporządzenie, może je utworzyć poprzez zaznaczenie lub odznaczenie wybranych usprawnień w analizowanym wariancie. W prawej części okna programu zestawione są również wyniki końcowe dla danego wariantu. Zaznaczenie pola „Edycja wyników” odblokowuje do edycji pola Q1co i q1co. Przycisk „Pobierz dane” służy do wczytywania innych plików, które tworzymy opcją „Utwórz projekt na podstawie danych z audytu”.

 

Rysunek 2 Ulepszenia składające się na wariant i wyniki końcowe


Przykład: przedmiotem termomodernizacji jest ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Ściany te nie były wcześniej zaizolowane termicznie.
 

Rysunek 3 Ściana do termomodernizacji


Chcąc być precyzyjnym w obliczeniach należałoby uwzględnić straty ciepła przez punkty mocowania materiału izolacyjnego do ściany. W programie ArCADia-TERMO można to wykonać w następujący sposób:

1. Wybieramy interesujący nas wariant termomodernizacyjny (w omawianym przykładzie będzie to wariant optymalny), który zawiera docieplenie ścian i klikamy ikonę „Utwórz projekt na podstawie danych z audytu”.
 

Rysunek 4 Tworzenie projektu na podstawie danych z audytu


2. Wskazujemy lokalizację zapisu oraz nadajemy nazwę dla pliku z danymi „Po modernizacji”.

3. W nowym oknie otworzy się plik „Po modernizacji”, zawierający dane z projektu przed termomodernizacją i uwzględniający wszystkie zmiany, które składają się na wybrany wariant (w omawianym przykładzie ściana zewnętrzna będzie już posiadała docieplenie).
 

Rysunek 5 Ściana po modernizacji, przed uwzględnieniem poprawek


4. Modyfikujemy projekt dodając w etapie Definicje przegród poprawkę na łączniki mechaniczne do współczynnika przenikania UC w docieplonej ścianie zewnętrznej.
 

Rysunek 6 Dodatek na łączniki mechaniczne


Konsekwencją tej modyfikacji będzie wzrost wartości współczynnika UC przegrody, co będzie miało niekorzystny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku (zapotrzebowanie na energię i moc cieplną wzrośnie w stosunku do tego obliczonego w wariancie końcowym).
 

Rysunek 7 Pogorszenie współczynnika Uc po uwzględnieniu poprawek


5. Zapisujemy zmodyfikowany projekt „Po modernizacji” i zamykamy go.

6. Wracając do pliku obliczeń audytowych, w wybranym wcześniej do edycji wariancie zaznaczamy opcję „Edycja wyników”, klikamy przycisk „Pobierz dane”, odszukujemy na dysku zapisany plik „Po modernizacji” i wczytujemy go do pliku audytu opcją „Otwórz”.
 

Rysunek 8 Edycja wyników wybranego wariantu


W efekcie powyższych operacji program podmieni obliczone wcześniej wartości Q1co i q1co na te uzyskane w zmodyfikowanym pliku „Po modernizacji”. Na podstawie nowych wartości Q1co i q1co zostaną w audycie przeprowadzone ponownie obliczenia zapotrzebowania na energię i moc cieplną dla stanu po modernizacji oraz oszczędności energii i kosztów dla całego projektu.
 

Rysunek 9 Zmiana wyników końcowych po wczytaniu zmodyfikowanego pliku


Z opisanej powyżej funkcjonalności można korzystać również, gdy:

  • w efekcie termomodernizacji zmienią się mostki cieplne,
  • audyt zakłada zmianę systemu wentylacji np. z grawitacyjnej na mechaniczną,
  • nastąpi przebudowa/rozbudowa obiektu, np. zostaną wyburzone niektóre przegrody lub dobudowane nowe, zamurowane/wykute otwory,
  • na skutek modernizacji ulegnie zmianie funkcja budynku, przeznaczenie pomieszczeń, wewnętrzne temperatury obliczeniowe.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

INTERsoft

E-mail: intersoft@intersoft.pl

WWW: www.intersoft.pl

Tel: +48 42 689 11 01
Fax: +48 42 689 11 00
Adres:
Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź

Katalog firm

Artykuły
dodaj+ «»